top of page

For the next activity and further questions, don't hesitate to contact us and/ or sign up for the updates via e-mail!

 

 

Voor de volgende activiteit en nadere vragen, neem gerust contact op en/ of meld je aan voor de updates via e-mail!

 

Creative Wellbeing

 

Vanuit de Tap Into Your Talents Academy aangeboden.

 

Zondag 8 november 2020

 

Tijdens deze workshop ervaar jij het helende vermogen van in verbinding staan met je eigen vermogen en creatieve talenten.

 

We leven in een maatschappij waar individuen met hun unieke eigenschappen en talenten te veel over één kam geschoren worden en waarbij ze 'als alle anderen' (interessant... is dat überhaupt mogelijk...) moeten zijn en zich vooral conformeren 'aan de norm'. Een norm die ooit in het leven is geroepen om mensen zo ver te krijgen om te gehoorzamen aan wat bijvoorbeeld een werkgever zei dat moest gebeuren en nodig was.

 

Je eigen intelligentie erkennen, je pad volgen zoals de bedoeling is en je eigen talenten aanwenden en toepassen was en is voor het overgrote deel nog steeds uit den boze.

 

Als er iemand uitblinkt in zichzelf zijn en zijn of haar talenten benutten, dan is dat heel uitzonderlijk, bijzonder, heeft men geluk, of is hij/ zij de enige die dat kan, goede genen enz.

 

Excellentie wordt nog altijd 'buiten zichzelf' geplaatst en de eigen waarden en kenmerken erkennen en waarderen en ernaar handelen wordt nog vaak als een 'zonde' gezien.

 

Wat pas zonde is, is dat degenen die hun uniciteit en krachten nooit erkennen en er niets mee doen, deze nooit verder ontwikkelen, onvoldoende in staat zijn om vervulling in hun eigen leven te ervaren, DUS gezond in alle opzichten (emotioneel, geestelijk, lichamelijk, energetisch) door het leven te gaan.

Door onderdrukking ontstaan er ongemakken en ziekte, 'dis ease' en met vrije expressie ontstaat er ruimte, liefde, voorspoed en gezondheid, algeheel welzijn.

 

Bijzonder genoeg kan een gelukkig individu met een vervuld leven aanzienlijk wat voor zijn/ haar omgeving (zowel in het klein als in het groot) betekenen.

 

Dus, zoals de slogan van Vital Life Connection luidt: Celebrate Your Life !

 

Maak het iets lichts, aangenaams, eenvoudigs in plaats van zwaar, vermoeiend, vervelend enz.

 

En zoals wij ook aangeven bij Core Abundant Lifestyle:

 

Enjoy Your Life, Live Healthy !

 

 

Hoe ziet deze specifieke dag eruit?

 

12.00

 • Ontvangst bij Taverne Charmant in Gronsveld

 

12.30

 • We beginnen met een heerlijke wandeling in de natuur, waarbij je goed connectie kunt maken met je eigen kern, je eigen essentie, je eigen zijn.

 

Op deze manier krijgt je ware zelf (meer) de ruimte, ontstaat er inspiratie en kom je in verbinding met je creatieve (helings-) vermogen.

 

Verbinding met jezelf en in verbinding met je omgeving, het nu, je verleden, toekomst, voorouders, volgende generaties enz.

 

13.30

 • Lunch: Soep met tosti

 

Rond 14.00 – 17.00

 • Nadat we tijdens de wandeling inspiratie op hebben gedaan gaan we onze creatieve ideeën uitwerken en 'vast te leggen' in een mooi schilderij!

 

Tussendoor worden er groente snacks geserveerd

 

17.00 

 • Na deze creatieve expressie sessie kun je genieten van een overheerlijk veganistisch diner welke bestaat uit:

 

Voorgerecht: Gebakken paddenstoelen met guacomole crème

 

Hoofdgerecht: Bloemkool curry met rijst

 

Dessert: Dame Blanche

 

 

Als je gedurende de dag drankjes wilt bestellen, dan zijn deze voor eigen rekening.

 

Mocht jij intoleranties/ allergieën hebben waar hierin rekening mee gehouden moet worden, geef dit dan van te voren bij aanmelding zeker aan ons aan zodat iedereen, inclusief jij kan genieten van deze bijeenkomst.

 

De activiteit eindigt ‘officiëel’ om 20.00u. Mocht je na het diner eerder weg willen/ moeten, dan kan dit. Mocht je langer willen blijven, dan kan dit ook.

 

 

Gun jij jezelf deze mooie (en helende) ervaring?

 

Heb dan geen twijfel om je hiervoor aan te melden. Er is een beperkt aantal plaatsen (15) beschikbaar. Het is een mooie gelegenheid om, nogmaals tot jezelf te komen en tegelijkertijd ook in verbinding te zijn en te delen met anderen. Wil je graag samen komen met een partner, vriend, vriendin, familielid... Nodig deze dan zeker ook uit.

 

Deze dag is om alles los te laten:

 

Wanneer nodig, dat wat je in de weg staat bij het in alle aspecten en volledig jezelf zijn en om jezelf en elkaar een moment van ontspanning en genieten te gunnen.

 

 

Wij kijken er naar uit en graag tot dan!

 

Lieve groet,

 

Het team van

 

Core Abundant Lifestyle

For Creating A Happy And Fulfilled Life!

Enjoy Your Life, Live Healthy

Creative Wellbeing Workshop

€ 87,00Prijs
 • Creative Wellbeing

   

  Offered from the Tap Into Your Talents Academy.

   

  Sunday 8 November 2020

   

  During this workshop you will experience the healing power of connecting with your own ability and creative talents.

   

  We live in a society where individuals with their unique characteristics and talents are too much in the same league and where they have to be 'like everyone else' (interesting ... is that possible at all ...) and above all conform 'to the norm'. A standard that was once created to get people to obey what, for example, an employer said must be done and was needed.

   

  Acknowledging your own intelligence, following your path as intended and using and applying your own talents was and still is for the most part still out of the question.

   

  If someone excels in being himself/ herself and using his or her talents, then that is very exceptional, special, he or she is one lucky, or he / she is the only one who can do that, good genes, etc.

   

  Excellence is still placed 'outside of oneself' and acknowledging and appreciating one's own values ​​and characteristics and acting on them is still often seen as a 'sin'.

   

  What is a sin is that those who never acknowledge their uniqueness and strengths and do nothing with them, never develop them further, are insufficiently able to experience fulfillment in their own lives, SO healthy in all respects (emotional, mental, physical, energetically) to go through life.

  By oppression, discomfort and disease, 'dis ease' arise and with free expression there is space, love, prosperity and health, general well-being.

   

  Interestingly enough, a happy individual with a fulfilled life can mean a lot to his / her environment (both in small and large respect).

   

  So, as Vital Life Connection's slogan goes: Celebrate Your Life !

   

  Make it something light, pleasant, simple instead of heavy, tiring, boring, etc.

   

  And as we also indicate at Core Abundant Lifestyle:

   

  ♥ Enjoy Your Life, Live Healthy ♥!

   

   

  What does this specific day look like?

   

  12.00

  • Reception at Taverne Charmant in Gronsveld


  12.30

  • We start with a wonderful walk in nature, where you can make a good connection with your own core, your own essence, your own being.

   

  In this way your true self gets (more) space, inspiration arises and you come into connection with your creative (healing) capacity.

   

  Connection with yourself and in connection with your environment, the now, your past, future, ancestors, next generations, etc.

   

  13.30

  • Lunch: Soup with toasted sandwich


  Around 2pm - 5pm

  • After we have gained inspiration during the walk, we will develop our creative ideas and 'capture' them in a beautiful painting!


  In between, vegetable snacks are served

   

  17.00

  • After this creative expression session you can enjoy a delicious vegan dinner which consists of:
  •  

  Appetizer: Fried mushrooms with guacomole cream

   

  Main course: Cauliflower curry with rice

   

  Dessert: Dame Blanche

   

  If you want to order drinks during the day, these are at your own expense.

   

  If you have intolerances / allergies that need to be taken into account in this, please inform us in advance when registering so that everyone, including you, can enjoy this meeting.

   

  The activity ends 'officially' at 8 p.m. If you want / have to leave earlier after dinner, this is possible. If you want to stay longer, this is also possible.

   

   

  Do you allow yourself this beautiful (and healing) experience?

   

  Then do not hesitate to register for this. There is a limited number of places (15) available. It is a great opportunity to come to yourself again and at the same time to be in connection and to share with others. Would you like to come together with a partner, boyfriend, girlfriend, family member ... Be sure to invite them for this activity aswell.

   

  This day is to let go of everything:

   

  When necessary, that which stands in the way of being yourself in all aspects and completely and to allow yourself and each other a moment of relaxation and enjoyment.

   

   

  We look forward to it and see you then!

   

  With kind regards,

   

  The team of

   

  Core Abundant Lifestyle

  For Creating A Happy And Fulfilled Life!

  ♥ Enjoy Your Life, Live Healthy ♥

bottom of page